Влез 100 круни
Влез за деца до 15 години безплатен, доколку не зафаќаат место за седење

 Jubilejna