Женскиот актив ќе организира ИЗЛОЖБА НА РАКОТВОРБИ
во недела на 20 март
Експонатите се изложуваат од 12 до 13.00 часот
Излобата се отвора во 14.00 часот