Annons Trajan Masev

 

Со заеднички договор на македонските асоциации во Гетеборг, Македонско друштво „Гоце Делчев„ , Македонска православна црква и Спортски клуб „Вардар/Македонија„. во тек е отворање на посебно конто за собирање на доброволни прилози од нашите сограѓани.

Средствата ќе се искористат за подмирување на трошковите околу погребот и уредување на вечниот дом на Масев. 

Вашите доброволни прилози, кој  колку може да ги уплаќате на Plusgiro nr: 711511-6