tane i Dimce

На 18 јануари 2014 година во просториите на Македонското друштво Гоце Делчев, Гетеборг се одржа редовното Годишно собрание на кое присуствуваа поголем број на членови.

По прифаќањето на поднесените извештаи за реализираните активности за 2014 година , се дополни Управниот одбор со два нови членови а за претседател на Друштвото повторно е избран долгогодишниот искусен активист Тане Ангеловск

На собранието се усвои планот за работа и буџетот за 2015 година, а во знак на 45 годишниот јубилеј на друштвото се избра една работна група која ќе работи на припрема и реализација на овогодишните јубилејни прославувања.

 На фотографијата Тане Ангеловски, претседател на Друштвото и Димче Митровски претседател на Пензионерскиот актив на друштвото.