ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Денес на 21 јануари 2018 година Македонското друштво Гоце Делчев, Гетеборг го одржа редовното Годишно собрание на кое присуствуваа поголем број на членови.
По пооднесените извештаи за реализираната активност за 2017 година кои беа едногласно прифатени од присутните, Собранието избра нов Управен одбор од 11 члена на чело со долгогодишен и искусен активист Гоце Џуков.
На собранието се усвои планот и програмата за работа за 2018 година, на што посебно значење му беше посветено на младата генерација


На првиот состанок конституиран е Управнио одбор за 2018 година во следниот состав:
1. Претседател      Ѓорѓи Џуков
2. Потпреседател Тане Ангеловски
3. Секретар           Елена Трајкова
4. Благајник          Крсте Пецов
5. Помош благајник Ѓоко Соколов
6. Култура              Милица Велевска
7. Култура/ Фолклор Борче Бошковски
8. Снабдувач          Трајче Балов
9. Магационер       Трајче Кусибојоски
10. Домаќин            Благоја Ушиновски
11. Домаќин            Мице Гусакоски
12. Член                   Марика Линдсје
13. Женски актив   Наде Џукова
14. Пензионерски актив Костадин Ризовски

Администратор Пецо Атанасовски