2020          

 

Претседател Ѓорѓи Џуков
Потпреседател Тане Ангеловски
Секретар Тереза Шалевска - Мирчева
Помошен секретар Марина Костадиновски
Благајник Крсте Пецов
Помошен  благајник Мице Гусаковски
Култура Христина Сентова
Фолклор Борче Бошковски
Снабдувач Трајче Кусибојовски
Магационер Трајче Балов
Домаќин Веса Ристова
Домаќин Горан Јованов
Фолклорна секција Милица Велевска
Женски актив Наде Џукова
Пензионерски актив Костадин Ризовски