2018           

 

Претседател Ѓорѓи Џуков
Потпреседател Тане Ангеловски
Секретар Елена Трајкова
Благајник Крсте Пецов
Помош благајник Ѓоко Соколов
Култура Милица Велевска
Култура/ Фолклор Борче Бошковски
Снабдувач Трајче Балов
Магационер Трајче Кусибојоски
Домаќин Благоја Ушиновски
Домаќин Мице Гусакоски
Член Марика Линдсје
Женски актив Наде Џукова
Пензионерски актив Костадин Ризовски